Loading...

Algemene voorwaarden Roax Design

Roax Design is gevestigd te Schoonhoven en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24457225. Roax Design kan voorzien in allen uitingen die te maken hebben met hoe een bedrijf of organisatie zich presenteert naar de markt.

Artikel 1. Algemeen
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Roax Design en een Opdrachtgever waarop Roax Design deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. Door het aangaan van een overeenkomst met Roax Design verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Roax Design en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
3. Alle offertes en aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod, tenzij schriftelijk anders overeengekomen danwel hiervan in deze algemene voorwaarden wordt afgeweken.
4. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Roax Design en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
6. Indien Roax Design niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Roax Design in eniger mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 2. Offertes en aanbiedingen
1. Alle offertes en aanbiedingen van Roax Design zijn vrijblijvend, zij zijn geldig gedurende dertig (30) dagen, tenzij anders aangegeven.
2. Roax Design is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de Opdrachtgever schriftelijk aan Roax Design wordt bevestigd, tenzij anders aangegeven.
3. Roax Design kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. De Opdrachtgever is voor de levering van het product de overeengekomen prijs verschuldigd. Indien Roax Design op verzoek van de Opdrachtgever andere en daarmee extra werkzaamheden (meerwerk) moet verrichten die buiten de Overeenkomst vallen, zal Roax design deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan de Opdrachtgever factureren, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Roax design is slechts tot uitvoering van de werkzaamheden verplicht, indien dit redelijkerwijs nog mogelijk is.
5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen, heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
6. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Roax Design daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Roax Design anders aangeeft.
7. Een samengestelde prijsopgave verplicht Roax Design niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
8. Offertes of aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 3. Uitvoering overeenkomst
1. Roax Design zal zich inspannen de overeenkomst zo zorgvuldig mogelijk uit te voeren, de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten te behartigen en te streven naar een voor de Opdrachtgever bruikbaar resultaat. Voor zover noodzakelijk zal Roax design de Opdrachtgever op de hoogte houden van de voortgang van de werkzaamheden ter uitvoering van de overeenkomst.
2. Indien en voor zover dit naar inzicht van Roax Design noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst, heeft Roax Design het recht om namens en voor rekening van de Opdrachtgever werkzaamheden te laten verrichten door derden, zonder dat Roax Design hiervoor voorafgaande toestemming van de Opdrachtgever behoeft.
3. Indien Roax Design op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan zal deze begroting slechts een indicatieve strekking hebben, waaraan de Opdrachtgever derhalve geen rechten kan ontlenen. Desgewenst kan Roax Design namens de Opdrachtgever offertes aanvragen.
4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd, kan Roax Design de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
5. Alvorens tot productie, verveelvoudiging of openbaarmaking van het product wordt overgegaan, dienen partijen elkaar in de gelegenheid te stellen de laatste modellen, prototypes of proeven van het product te controleren en goed te keuren. Op verzoek van Roax Design dient de Opdrachtgever zijn/haar goedkeuring schriftelijk al dan niet per e-mail te bevestigen.
6. Indien Roax Design het product of gedeelten daarvan, al dan niet met tussenkomst van derden, op enigerlei wijze aan de Opdrachtgever verzendt, daaronder mede begrepen, maar niet beperkt tot, toezending per post, koerier of via elektronisch berichtenverkeer, vindt deze verzending plaats voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 4. Honorarium
1. Naast het overeengekomen honorarium komen ook de kosten, die Roax Design ter uitvoering van de overeenkomst maakt, voor vergoeding in aanmerking.
2. Indien Roax Design door het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen of door een gewijzigde hetzij onjuiste overeenkomst of briefing genoodzaakt is extra of andere werkzaamheden (meerwerk) te verrichten, zullen deze werkzaamheden op basis van nacalculatie aan de hand van de op dat moment geldende uurtarieven aan de Opdrachtgever worden gedeclareerd, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Artikel 5. Termijn van levering
1. Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Roax Design derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Roax Design dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
2. Roax Design is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
3. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit ook consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Roax Design zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
4. Indien Roax Design met de Opdrachtgever een vaste prijs overeenkomt, dan is Roax Design niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

Artikel 6. Prijzen, betalingen en incasso kosten
1. Tariefswijziging kan plaatsvinden bij wijziging van de inhoud van de opdracht.
2. De betaling dient te geschieden op een door Roax Design aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Roax Design aangegeven.
3. Tenzij anders overeengekomen hanteert Roax Design de volgende betalingscondities:
a. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de Opdrachtgever binnen 8 dagen betaald, geldt er een betalingskorting van 5%.
b. Indien het gaat om een opdracht met een factuurbedrag van 1000 (duizend) euro of hoger gelden er andere betalingscondities dan die genoemd zijn in sub a. Er wordt dan betaald in 2 termijnen:
*50% van de overeengekomen prijs wordt vooraf betaald;
*50% van de overeengekomen prijs wordt betaald na aflevering/oplevering (betalingstermijn van 14 dagen).
4. Roax Design heeft te allen tijde het recht over te gaan op deelfacturering, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
5. Alle kosten, vallende op de betaling, waaronder wissel- en bankkosten, zijn voor rekening van opdrachtgever.
6. Roax Design heeft het recht om bij de uitvoering van sommige werkzaamheden te vragen om een aanbetaling van de Opdrachtgever.
7. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
8. Indien de Opdrachtgever de betaling van de factuur niet binnen de vastgestelde betalingstermijn kan voldoen, is de Opdrachtgever in verzuim en zal er een aanmaning worden verstuurd. Als de Opdrachtgever geen gehoor geeft aan deze aanmaning dan zal er rente worden berekend over het te betalen bedrag. De rente die wordt berekend is gelijk aan de wettelijke rente.
9. Alle door Roax Design gemaakte kosten, zoals, maar niet uitsluitend, proceskosten en buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, daaronder mede begrepen de kosten voor juridische bijstand, deurwaarder(s) en incassobureau(s), gemaakt in verband met het verzuim, komen ten laste van de opdrachtgever.

Artikel 7. Opzegging en ontbinding overeenkomst
1. Wanneer de Opdrachtgever de overeenkomst opzegt, welke opzegging bij aangetekend schrijven dient te geschieden, is de Opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden verschuldigd, ongeacht het recht van Roax Design om schadevergoeding te vorderen in verband met de opzegging.
2. Indien de overeenkomst door Roax Design wordt ontbonden wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de Opdrachtgever is de Opdrachtgever het honorarium en de gemaakte kosten met betrekking tot de tot dan toe in het kader van de overeenkomst verrichte werkzaamheden verschuldigd, ongeacht het recht van Roax Design om schadevergoeding te vorderen. Gedragingen van de Opdrachtgever op grond waarvan van Roax Design redelijkerwijs niet meer kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt volbracht, worden in dit verband mede beschouwd als toerekenbare tekortkoming.
3. Zowel Roax Design als de Opdrachtgever hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.
4. Indien de overeenkomst voortijdig wordt beëindigd, is het de Opdrachtgever niet toegestaan het hem ter beschikking gestelde product te gebruiken en komt elke aan de Opdrachtgever verstrekte licentie(s) te vervallen.
5. De Opdrachtgever is niet gerechtigd zijn rechten of plichten voortvloeiend uit de overeenkomst(en) over te dragen aan een of meerdere derde(n) zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Roax Design.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle door Roax Design in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Roax Design totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Roax Design gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

Artikel 9. Eigen promotie
1. Roax Design heeft de vrijheid om de naam van de Opdrachtgever en het voor de Opdrachtgever ontwikkelde product te gebruiken voor haar eigen publiciteit, promotie of anderszins, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 10. Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn
1. De door Roax Design te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd.
2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode zoals aangegeven in de van toepassing zijnde offerte. Indien de door Roax Design verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders vermeld.
3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en/of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Roax Design, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Roax Design geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
4. De opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Roax Design te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na levering schriftelijk aan Roax Design te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijk omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Roax Design in staat is adequaat te regelen. De Opdrachtgever dient Roax Design in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken.
6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Roax Design de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Roax Design, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Roax Design te retourneren en de eigendom daarover aan Roax Design te verschaffen, tenzij Roax Design anders aangeeft.
8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Roax Design daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Roax Design en de door Roax Design bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, een jaar.

Artikel 11. Overmacht
1. Roax Design is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.
2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Roax Design geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Roax Design niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Het niet voldoen aan verplichtingen uit de overeenkomst als gevolg van ziekte en/of afwezigheid van voor de levering van het product cruciale medewerkers, niet-nakoming van door Roax Design ingeschakelde derden, het niet functioneren van apparatuur of faciliteiten, waaronder het niet beschikbaar zijn van telecommunicatiediensten en elektriciteit, stakingen , oproer, overheidsmaatregelen, brand, natuurrampen, overstromingen en dergelijke, is ieder der partijen indien deze toestand tenminste veertien dagen voortduurt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de opdrachtgever gerechtigd is tot vergoeding van enige schade ter zake deze ontbinding.
3. Indien Roax Design ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, is zij gerechtigd deze prestatie te verrichten en afzonderlijk te factureren, als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12. Aansprakelijkheid
1. Indien Roax Design aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
2. Roax Design is niet aansprakelijk voor schade, misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de overeenkomst indien deze aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van Opdrachtgever, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens en/of tekst en/of materialen.
3. Opmaken voor drukwerk worden door Roax Design te allen tijde naar beste weten en kunnen opgemaakt. Roax Design is echter nimmer en op geen enkele wijze aansprakelijk voor het uiteindelijke drukwerk.
4. Roax Design is niet aansprakelijk voor fouten van, door of namens Opdrachtgever ingeschakelde derden.
5. Roax Design is niet aansprakelijk voor gebreken in offertes van toeleveranciers of overschrijdingen van prijsopgaven van toeleveranciers.
6. Roax Design is niet aansprakelijk voor fouten in het product, indien Opdrachtgever, overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.4 zijn goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben, dan wel niet binnen acht dagen na het ontstaan van de schade schriftelijk heeft gereclameerd.
7. Fouten of problemen die ontstaan zijn na aflevering en door gebruik of onderhoud van het geleverde product door andere dan Roax Design, is Roax Design niet aansprakelijk.
8. De aansprakelijkheid van Roax Design is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
9. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of schade niet door de verzekering wordt gedekt is de aansprakelijkheid van Roax begrenst tot de waarde van de factuur die door Opdrachtgever zijn voldaan in de periode van 3 maanden voorafgaand aan het moment dat de schade is ontstaan, althans voor zover de factuur dat gedeelte van de overeenkomst betreft waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
10. Roax Design is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Roax Design aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Roax Design toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
11. Roax Design is niet aansprakelijk voor schade wegens winstderving, werkstagnatie, verlies van zakelijke en/of andere gegevens (bestanden) of enige andere bedrijfsschade of geldelijk verlies, mogelijk samenhangend met het gebruik van het door Roax Design geleverde product.

Artikel 13. Risico-overgang
1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever in de macht van de Opdrachtgever worden gebracht.

Artikel 14. Vrijwaring
1. De Opdrachtgever vrijwaart Roax Design voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Roax Design toerekenbaar is.
2. Indien Roax Design uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Roax Design zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Roax Design, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Roax Design en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 15. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Roax Design partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitgesloten.
2. De rechter in de vestigingsplaats van Roax Design is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Roax Design het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Artikel 16. Vindplaats en wijziging voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Gouda.
2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Roax Design.
3. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Download hier onze algemene voorwaarden (PDF)